Waarom The Great Reset geen kans van slagen heeft en The Great Awakening wel.
Igor van Kaam

Bij BLCKBX Today besteedde ik op 22 juli 2022 aandacht aan The Great Awakening.
Hieronder de voorbereiding voor mijn bijdrage in dit programma.

The Great Reset is lang neergezet door journalisten en politici als een complottheorie. Pas nadat Gideon van Meijeren premier Rutte aan de tand voelde over het boek van Klaus Schwab over The Great Reset begon die leugen te piepen en te kraken.

Het idee achter The Great Reset dateert al uit 2015, toen Rutte bij de Verenigde Naties tekende voor Agenda 2030; het plan om via de 17 Sustainable Development Goals de armoede en ongelijkheid in de wereld te gaan halveren of oplossen en daarbij het klimaat te gaan ‘redden’, zodat de aarde niet langer opwarmt en de uitstoot van broeikasgassen aan banden kon worden gelegd.

Met deze plannen is aan de buitenkant weinig mis; iedereen wil dat armoede vermindert en iedereen wil op een schone, groene planeet wonen en leven. Dus wat er is precies aan de hand met die Agenda 2030?

Wel, daarvoor is het belangrijk te kijken naar de democratie achter deze plannen. De Verenigde Naties en het World Economic Forum zijn immers geen democratische organen en worden veelal bemand door staatshoofden, industriëlen, grootkapitaal en een kleine groep zeer rijke personen, die zichzelf graag als filantroop neerzetten. 

Filantroop worden is een truc die John Rockefeller in het begin van de 20e toepaste, nadat een journaliste hem en zijn imperium grote schade had toegebracht door hem en publique neer te zetten als een geldwolf.

Samen met zijn zoon John D. Jr. en Baptistenpredikant Fredrick Gates begon hij zich steeds meer in te zetten voor het welzijn van mensen, maar deed dit hoogstwaarschijnlijk vooral om zijn eigen naam en bedrijven te redden. Bijvoorbeeld, het Rockefeller Institute in New York, nu de Rockefeller University, richt zich op medisch onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen, gemaakt met de chemie die voortkwam uit zijn eigen olie-imperium. 

Vier Industriële Revoluties

De ontwikkeling van de industrie heeft veel voorspoed en een ongekende ontwikkeling op aarde teweeg gebracht. Zo konden machines en later computers en robots ontwikkeld worden. Ook ontstond de allopathische geneeskunde (medicijnen op basis van petrochemie) van de grond en ontwikkelde zich het onderwijs voor alle burgers van de wereld.

Wat niemand echt goed doorhad was, dat de dynastie van Rockefeller bepaalde welke geneeskunde leidend moest zijn en welke kennis op scholen wel en welke niet gedeeld mocht worden. Vanuit een slimme marketing gedachte dat mensen steeds meer gemak en mogelijkheden willen ervaren, ontwikkelde zich in rap tempo het kapitalisme zoals wij dat vandaag de dag nog kennen.

Pas in de jaren ’60 en ’70 kwam het besef dat de onstuitbare groei van de bevolking, gestimuleerd door de behoefte aan arbeid in de fabrieken van de rijke industriëlen, een enorme impact had op het leven op aarde. Bossen en oerwouden werden ontgonnen voor landbouw en enorme winstgevende plantages. De olie en kolen die gedurende miljoenen jaren in de aarde hadden gerijpt werd in rap tempo de atmosfeer in geblazen en mede als gevolg daarvan beïnvloedde deze uitstoot (mogelijk) het klimaat op aarde.

Waarschijnlijk beseften de kapitalisten net op tijd dat, als zij zo zouden doorgaan, hun populariteit snel voorbij zou zijn en zo werd een nieuwe lobby opgezet. Van de waarschuwingen voor overbevolking van de Club van Rome, via de zure regen campagne in de jaren ’80 en de ontwikkeling van klimaatwetenschap op universiteiten, werd langzaam maar zeker een doemscenario opgezet.

Vrede

Belangrijk is, dat kort na de Tweede Wereldoorlog de Liberal World Order bedacht werd. Een typisch Amerikaans idee waarbij via allerlei regels en overheidsbemoeienis vrede op aarde gegarandeerd zou moeten worden.

Het tegenstrijdige is wel, dat het aantal oorlogen sindsdien niet is afgenomen.

Wie het bovenstaande filmpje bekijkt, snapt vrij snel dat dit een vreedzame strijd van Amerika was om controle over de hele wereld te krijgen. Je snapt ook meteen dat Rusland en China weinig voelden voor dit Amerikaanse plan en dat dit de basis heeft gelegd voor de zogenaamde Koude Oorlog tussen Amerika en Rusland, alsmede het ‘links laten liggen van China’. De Koude Oorlog was dan ook meteen voorbij toen onder President Gorbatsjov het communisme geschiedenis werd en Rusland ervoor koos om de westerse waarden te gaan omarmen door kapitalisme en democratie te installeren.

Liberal World Order

Je hoeft dus geen goede verstaander te zijn om te zien dat de roep om vrede, de roep om een schoner klimaat en de roep om meer regels en meer overheidsbemoeienis niet slechts dienen om de genoemde doelen te behalen (eerder het tegendeel), maar om Amerika en Het Westen de belangrijkste spelers op het wereldtoneel te maken.

Het idee van ‘democratie’ installeren in zoveel landen, niet goedschiks, dan wel kwaadschiks, heeft geleid tot veel verzet en veel oorlogen. Grote delen van de wereld zien, bijvoorbeeld vanuit religieus oogpunt (het Midden Oosten), politiek oogpunt (Het communistische China) of historisch oogpunt (Het nieuwe Rusland sinds de val van het communisme en het Rijk van de Tsaren) de tijd helemaal niet rijp voor echte democratie.

The Great Reset is, als gevolg van de Agenda 2030, een soort apocalyps van die Liberal World Order, waarbij zogenaamde democratie, regels en het afbakenen van elkaars grenzen worden opgelegd aan mensen.

De methoden die daarvoor gebruikt worden zijn barbaars. Inmiddels staat vast dat er in biolabs virussen worden bewerkt die als biowapen kunnen worden ingezet. Het corona virus is daar een voorbeeld van.

Het Corona-virus

Dankzij Corona kon de wereld even helemaal stil gelegd worden en konden, via het verspreiden van angst voor het virus, overheden wereldwijd enorme macht grijpen. Tijdens Event 201 in november 2019 is dit uitgebreid geoefend. Dit betekende de opmaat van The Great Reset.

Wat in deze oefening opvalt is, dat de pandemie top-down wordt aangevlogen en bij voorbaat niet werd vertrouwd op het wereldwijde en fijnmazige netwerk van huisartsen en medisch specialisten die wel raad weten met een griepgolf of een ander luchtweg virus. De instanties die opgericht waren voor de Liberal World Order konden op deze manier eindelijk hun plan tot in detail uitrollen, na jaren van zorgvuldige voorbereiding.

Tegenstrijdigheden

Dat dit plan op weerstand zou stuiten is ruimschoots van te voren voorspeld en berekend; hetgeen al blijkt uit Event201, maar ook uit het boek Covid19, The Great Reset, van Klaus Schwab en Thierry Malleret, maar men wist ook al dat dit slechts een kleine groep mensen zou betreffen.

De tegenstrijdigheden zijn echter opvallend, hetgeen onder andere blijkt uit een recente brief van de Friese afdeling van de VVD in Nederland en de uitleg van Sigdrid Kaag over de reden waarom het stikstofbeleid zo ontzettend is overdreven.

https://www.nu.nl/binnenland/6213492/ministerie-van-financien-stikstofdoelen-onnodig-hoog.html

“Maar Financiën vreest dat de doelen op deze manier “bij lange na niet gehaald worden”. In dat geval zal de Europese Unie “een vervolgpakket afdwingen”. Ook zal het onmogelijk blijven om opnieuw vergunningen voor huizenbouw en industrie af te geven, iets wat nu al vrijwel onmogelijk is.”

En de brief van de VVD in Friesland:

https://www.vvd.frl/nieuws/brief-aan-vvd-fractie-en-hoofdbestuur/

  • Het regeerakkoord heeft te weinig herkenningspunten voor traditionele VVD doelgroep, onder andere de ondernemers.
  • In het kabinet is het echte VVD-geluid niet of te weinig te horen.
  • De landelijke VVD-fractie fungeert te vaak als verlengstuk van het kabinet.
  • Door een gebrek aan dualisme is de fractie vrijwel onzichtbaar.
  • Ondanks een 34 koppige fractie is er geen duidelijke liberale koers en visie zichtbaar .
  • Veel crises en bijzonder weinig oplossingen.

Door de macht te willen verplaatsen van lokaal naar globaal ontstaat er een steeds grotere afstand tussen belangen van mensen en belangen van de macht. Dat zie je in deze bovenstaande stukken haarfijn weerspiegeld.

Feedback-lus ontbreekt

Een van de zaken die Bob de Wit van Society 4.0 opgevallen is, is dat bij NGO’s als de VN en het World Economic Forum de feedback-lus ontbreekt. Men maakt daar een inschatting van hoe hun eigen plannen zo goed mogelijk in de markt gezet kunnen worden om draagvlak bij het volk te krijgen, maar men vergeet om uiteindelijk feedback aan het volk te vragen in de vorm van verkiezingen, medezeggenschap of zelfs bestuur. Ook in de EU is dat een probleem, omdat Europeanen zelf daar nauwelijks iets te zeggen hebben over het beleid.

We hebben gezien waar het doorvoeren van beleid dat op tekentafels is ontworpen (en nooit is getoetst aan de praktijk) toe kan lijden in Sri Lanka, maar we zien dat ook terug in de boerenprotesten in Nederland.

De uitspraak van Klaus Schwab dat we ons moeten voorbereiden voor een ‘angrier world’ zijn derhalve een selffulfilling prophecy.

Een systeem dat men willens en wetens heeft opgezet, want als je het van te voren kunt voorspellen, dan kun je het meestal ook van te voren voorkomen. En dat laatste gebeurt niet, want Build Back Better moet plaatsvinden op de ruïnes van de samenleving zoals wij die kenden.

The Great Awakening

In tegenstelling tot de Liberal World Order, waarin regels en afspraken de boventoon voeren, is er in de jaren ’60 ook een tegenbeweging ontstaan. Dat gebeurde kort voordat het kapitaal ontdekte dat hun politiek de wereld om zeep aan het helpen was. Die beweging kwam van de hippies: Love, Peace, Freedom, Happiness.

Met man en macht is eraan gewerkt om hippies in een kwaad daglicht te stellen, door de nadruk te leggen op hun seksuele moraal en hun drugsgebruik. Wat echter steeds onderbelicht bleef was de vreedzaamheid waarmee hippies met elkaar omgingen. De wappies van nu zijn in dat opzicht de hippies van toen. Vreedzaam, integer, goed opgeleid en zij luisteren naar hun hart, evengoed als naar hun verstand.

Door het opkomen van mindfulnes, NLP, yoga en nog veel meer persoonlijke ontwikkelingsprogramma’s zijn mensen wakker geworden en beseffen ze dat vrede en een schoon milieu, duurzaam leven, ook zonder overconsumptie, zonder regels en zonder oorlogen, pandemieën en bizar politiek beleid bewerkstelligd kan worden. Zij beseffen dat als je je hart volgt en je gezonde verstand gebruikt, de mensheid tegen ontzettend veel zaken goed is opgewassen.

Menselijke maat

De waarden van wappies sluiten naadloos aan bij de waarden van bijna alle mensen op aarde, behalve hen die enkel vertrouwen op hun verstand en met dat verstand volgen wat de overheid voorschrijft. Die laatste groep leeft vooral in weerstand met het universum, omdat ze op elke hoek van de straat gevaar verwachten. Een opvallende paradox hierin is de linkse beweging, die juist die overheid zo hard nodig had de afgelopen eeuw in de strijd voor mensenrechten en stabiele financiële voorzieningen. Deze groep mensen vindt het anno 2022 lastig om de overheid te bedanken voor bewezen diensten en weer los te laten, nu diezelfde overheid haar hand aan het overspelen is.

Wanneer deze groep ook ontwaakt en beseft, net als de Friese tak van de VVD, dat de politiek inmiddels de globale machten dient en beschermt in plaats van haar eigen bevolking, dan is het Grote Ontwaken een feit.

Wakkere mensen

Mensen die nu wakker zijn geworden zullen nooit meer vallen voor de angstpropaganda van de overheid. Zij zullen nooit meer een onder politieke, sociale en economische druk ontwikkeld medicijn nemen om maar aan de voorwaarden voor een groen vinkje te voldoen.

Zij zullen vanaf nu voor altijd met wantrouwen de huidige media blijven volgen en die groep kan eigenlijk alleen maar groter worden. 

Sterker nog, de overheid zal hen nooit meer ‘te pakken krijgen’, tenzij zeer zware machtsmiddelen worden ingezet en dat zal de nu nog slapende groep mensen alleen maar doen kunnen ontwaken.

Het grote ontwaken gaat hopelijk het bewijs opleveren dat een kleine groep van zeg 20% tot 33% van een bevolking een meerderheid kan doen keren. En niet omdat ze zo koppig zijn, maar omdat ze het pad van de liefde en de menselijke waarden volgen, in plaats van het pad van geld en macht.

Dat is wat ik, Igor van Kaam, mensen nu zo graag wil leren; volg je hart, want dat klopt altijd. En volg vooral de weg van de minste weerstand.

In mijn boek Ik leef mijn eigen leven (https://universityofme.nl/training/ik-leef-mijn-eigen-leven/), als ook in ons Positieve Psychologie Programma en de NLP Opleidingen die we verzorgen ligt de nadruk op het ontdekken van de werking van je eigen systeem, alsmede het kennismaken met de wetten van het universum, waaronder de Wet van de Aantrekkingskracht. Net als de zwaartekracht kan geen mens aan deze wet ontsnappen, maar zolang je niet weet hoe het werkt is de kans groot dat die wetten in je nadeel werken. Dat is wat we zien in onze samenleving, maar ook in de levens van veel mensen om ons heen.

Daarom verzorg ik regelmatig NLP Opleidingen in Nederland en hopelijk binnenkort ook in Zuid-Afrika. Ik raad je aan om eens bij mij een NLP Opleiding te volgen. Kijk voor meer informatie op: https://universityofme.nl/nlpinholland/.

Igor van Kaam
NLP™ Trainer en schrijver, opiniemaker en ontwikkelaar bij University of ME®

X